FM i spinnfiske i Oravais 3.7

FM i spinnfiske i Oravais 3.7 kl. 12 – 18 + 30 min förflyttningstid i början och slutet. Tävlingscentrum Oravais hamn, Brudhamn. Tävlingen är öppen för alla och vill man bilda lag skall alla i laget höra till samma förening som sysslar med fiske. I tävlingen avgörs finska mästerskapet båtlagsvis och mellan lag från föreningarna. Enbart personer som är finska medborgare eller permanent bor i Finland premieras. Deltagaravgift 40 € / båtlag och 20 € / lag. Ifall ni även deltar i SVK: s trollingtävling är deltagaravgiften sammanlagt 70 €. Minimimått gädda 50 cm och abborre 25 cm. Övriga fiskar är inte tävlingsfiskar.  Två personer per båt och tre båtar tillsammans bildar ett lag. Anmälan endast i tävlingscentret.

SVK:s mästerskap i trollingfiske i Oravais 4.7

SVK:s mästerskap i trollingfiske i Oravais 4.7 kl. 10 – 16 + 30 min förflyttningstid i början och slutet. Tävlingscentrum Oravais hamn, Brudhamn. Tävlingen är öppen för personer som hör till en förening som är medlemsförening i förbundet. Deltagaravgift 40 € / båtlag och 20 € / lag. Ifall ni även deltar i FM i spinnfiske är deltagaravgiften sammanlagt 70 €. Två personer per båt och tre båtar bildar ett lag. I båten får man använda sex spön. Minimimått gädda 50 cm, abborre 25 cm och gös 42 cm. Jämförelsevikter abborren x 2, gösen x 3. Övriga fiskar är inte tävlingsfiskar. Anmälan endast i tävlingscentret.

Mer info:

Ralf Dahlin  tfn. 050 5174880  dahlin396@gmail.com

Lars von Wendt  tfn. 050 0722688  larsvonwendt@gmail.com

SM-HEITTOUISTELUKILPAILUN SÄÄNNÖT
1 § Kilpailun nimi on heittouistelun Suomen mestaruuskilpailu.
2 § Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä jäsenjärjestöineen.
3 § Kilpailu on avoin kaikille heittouistelun harrastajille. Kilpailu käydään venekunnittain, joiden vahvuus on
enintään kaksi (2) henkilöä.
4 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen Suomen mestaruus sekä seurojen välinen
joukkuemestaruus, jotka voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle.
Lisäksi ratkaistaan Vuoden uistelija. Tittelin ja kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuun se venekunta, jonka
SM-heiton ja SVK:n mestaruusvetouistelun sijoituspisteet ovat pienimmät. Voittaakseen venekunnan tulee
siis osallistua molempiin kisoihin. Tasatuloksen sattuessa voittajan ratkaisee saaliskalojen yhteispaino.
Kiertopalkinto katkeaa – eli voittaja saa sen pitää – viidestä hajakiinnityksestä tai kolmesta peräkkäisestä
kiinnityksestä. Mahdollisesta kiertopalkinnon kaiverruksesta vastaa venekunta itse. Kiertopalkinnon
voittanut venekunta vastaavat siitä, että palkinto löytää tiensä seuraavan vuoden kisan palkintotilaisuuteen.
5 § Kilpailussa noudatetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvistamia kilpailusääntöjä.
Kilpailijoiden tulee tuntea säännöt ja noudattaa niitä.
6 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.
7 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö ja kilpailunjärjestäjä eivät vakuuta kilpailijoita.
8 § Kilpailijoilla on oltava veneessä kelluntavälineet.
9 § Jokaisella 18 – 64 -vuotiaalla kilpailijalla tulee olla kuitti maksetusta valtion kalastonhoitomaksusta,
järjestäjät velvoitetaan tarkastamaan.
10 § Kilpailuaika on kuusi (6) tuntia. Kilpailu alkaa aloitusmerkistä ja päättyy lopetusmerkkiin. Venekunnan
on saavuttava punnitusalueelle ennen lopetusmerkkiä. Ennen ja jälkeen kilpailun on ½ tuntia siirtymäaikaa.
11 § Kalastus tapahtuu veneestä heittokalastusvälineillä. Kalastusmuodoista vain heittouistelu on sallittu.
Heiton jälkeen, viimeistään vieheen painuttua pohjaan, tulee aloittaa vieheen sisäänotto. Vetouistelu,
onkiminen ja pilkkiminen on kielletty.
12 § Hyväksyttävät kilpailukalat ovat hauki, ahven, kuha, siika ja säyne Punnittavien kalojen tulee täyttää
lain määräämät tai alueella voimassa olevat alamitat. Kilpailun järjestäjä voi halutessaan nostaa ko.
alamitat. Alamitat kaloilla ovat vähintään: ahven 20 cm, hauki 40 cm ja muut kalat 41 cm (kuha kuitenkin
vähintään 42cm). Kilpailukalat määrätään vesistökohtaisesti ja ne on ilmoitettava kilpailukutsussa.
13 § Kalat punnitaan vatsaontelo tyhjänä ja kidukset kiinni kalassa, ellei muita ohjeita ole annettu kilpailun
järjestäjän toimesta. (vähintään välitön tainnutus ja verestys) kalat tulee säilyttää veneessä
mahdollisimman viileässä ja suojaisessa paikassa.
14 § Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan/ joukkueen saaliin painosta annettujen pisteiden
perusteella. Eniten pisteitä saanut venekunta/ joukkue on voittaja. Mikäli mitalisijoilla on kaksi (2) tai
useampi venekunta samoissa pisteissä, ratkaistaan tasatulos suurimman kalan painosta saatujen pisteiden
perusteella. Mikäli sekin on sama, ratkaistaan paremmuus arvalla.
15 § Venekunta saa käyttää enintään kahta (2) vapaa kerrallaan. Vapaa kohden pyynnissä saa olla vain
yksi (1) koukuilla varustettu viehe. Koukkujen tulee olla kiinteästi tai renkaalla kiinni vieheessä. Yksittäisen
yksi- tai useampihaaraisen koukun kiinnittämiseen saa käyttää enintään yhtä (1) rengasta. Kaikenlaisten
syöttien, kuten matojen, toukkien, taikinan, kalojen ja muiden vastaavanlaisten syöttien, käyttö on kielletty,
eikä veneessä saa niitä olla. Nestemäisten hajusteiden käyttö on vieheessä sallittu. Kilpailuun osallistuva
venekunta on velvollinen antamaan järjestäjille oikeuden tarkastaa veneensä ja välineensä. Teknisten apuvälineiden, kuten moottorin, kaikuluotaimen yms. käyttö on sallittu. Moottorin käyttö ohjaukseen ja paikallaan pitoon on sallittu.
Jokaisella kilpailuun osallistujalla on oltava päällä pelastusliivit tai muu kelluntavaruste.
16 § Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on pidettävä kilpailun aikana selvästi
näkyvillä.
17 § Kilpailijoille jaettavaan kilpailualueen karttaan on merkitty kilpailualueen rajat ja rantautumispaikat.
Kilpailualueelta ei saa poistua luvatta, poisluettuina hätätilanteet. Luvan poistumiseen muissa tapauksissa
myöntää kilpailun valvoja.
18 § Kilpailun aikana ei saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa, paitsi lähtöalueella,
rantautumispaikoilla ja hätätilanteessa. Rantautuminen on sallittu ainoastaan järjestäjän osoittamilla
rantautumispaikoilla.
19 § Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toisten kilpailijoiden suoritusta. Myös muu epäurheilijamainen
käytös on kielletty.
20 § Kilpailijat eivät saa aiheuttaa haittaa ranta-asukkaille tai selvästi merkitylle muulle kalastukselle.
Muutoinkin on noudatettava vesilläliikkujille annettuja sääntöjä.
21 § Venekunta on velvoitettu palauttamaan kilpailukorttinsa järjestäjille. Kilpailukortin palauttamatta
jättäneet venekunnat vastaavat tarpeettomista etsintätoimista aiheutuneista kuluista.
22 § Järjestäjän määräämä kilpailun osanottomaksu maksetaan järjestäjän ilmoittamalla tavalla.
Pankkisiirtolomakkeista tulee ilmetä venekunnan miehistön nimet sekä mahdollisesti edustamansa seuran
nimi. Jälki-ilmoittautumisesta peritään lisämaksu.
23 § Kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kaikkeen
kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.
24 § Protestiaika on 15 min punnitustulosten julkistamisen jälkeen. Protesti on tehtävä kirjallisesti.
Protestimaksu on sama kuin kilpailun osanottomaksu. Jos protesti hyväksytään, maksettu protestimaksu
palautetaan. Protestin käsittelee kilpailun tuomaristo, jonka päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin
tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia,
joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi
katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on
velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.
25 § Kilpailun tuomarineuvoston nimeää SVK:n uistelujaosto.
26 § Kilpailijakokous on pidettävä 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.
27 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.

SVK:N VETOUISTELUMESTARUUSKILPAILUN SÄÄNNÖT
1 § Kilpailun nimi on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vetouistelumestaruuskilpailu.
2 § Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön valtuuttama jäsenjärjestö.
3 § Kilpailu on avoin kaikille lajin harrastajille mutta mestaruuden voivat voittaa vain SVK:n jäsenet (seura-
ja/tai suorajäsenet). Kilpailu käydään venekunnittain. Veneessä voi olla enintään kaksi (2) henkilöä.
4 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen SVK:n mestaruus ja kolmesta venekunnasta koostuva
SVK:n seurojen välinen joukkuemestaruus.
Lisäksi ratkaistaan Vuoden uistelija. Tittelin ja kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuun se venekunta, jonka
SM-heiton ja SVK:n mestaruusvetouistelun sijoituspisteet ovat pienimmät. Voittaakseen venekunnan tulee
siis osallistua molempiin kisoihin. Tasatuloksen sattuessa voittajan ratkaisee saaliskalojen yhteispaino.
Kiertopalkinto katkee – eli voittaja saa sen pitää – viidestä hajakiinnityksestä tai kolmesta peräkkäisestä
kiinnityksestä. Mahdollisesta kiertopalkinnon kaiverruksesta vastaa venekunta itse. Kiertopalkinnon
voittanut venekunta vastaavat siitä, että palkinto löytää tiensä seuraavan vuoden kisan palkintotilaisuuteen.
5 § Kilpailussa noudetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvistamia kilpailusääntöjä.
Lisänä voi olla järjestäjien esittämiä ja uistelujaoston hyväksymiä paikallisia ohjeita. (katso 10 § ja 12 §)
6 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.
7 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.
8 § Kilpailijakokous pidetään 15 minuuttia ennen siirtymäajan alkua ja siihen osallistuminen on pakollinen
jokaiselle venekunnalle.
9 § Jokaisella 18–64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu. Järjestäjät
velvoitetaan tämä tarkastamaan.
10 § Kilpailuaika on 6 – 8 tuntia järjestäjän päätöksen mukaan. Ennen ja jälkeen kilpailun on ½ tuntia
siirtymäaikaa.
11 § Kalastus tapahtuu moottorivetouisteluna. Vain vetouistelu on sallittu. Vieheiden heittäminen on
kielletty.
12 § Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki, ahven, kirjolohi, kuha, siika ja säyne. Punnittavien kalojen tulee
täyttää lain määräämät tai alueella voimassa olevat alamitat. Kilpailun järjestäjä voi halutessaan nostaa ko.
alamitat. Ahvenen alamitta on vähintään 20 cm, hauen alamitta 40 cm, ja muilla kaloilla 41 cm (kuha
kuitenkin vähintään 42cm). Kilpailukalat ja lajikohtaiset pistekertoimet määrätään vesistökohtaisesti ja ne
on ilmoitettava kilpailukutsussa.
13 § Kalat punnitaan vatsaontelo tyhjänä ja kidukset kiinni kalassa, ellei muita ohjeita ole annettu kilpailun
järjestäjän toimesta (vähintään välitön tainnutus ja verestys). Kalat tulee säilyttää veneessä
mahdollisimman viileässä ja suojaisessa paikassa.
14 § Kilpailuparemmuus ratkaistaan venekunnan saaliin painosta, kertoimella korjattujen pisteiden
summana. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus suurimman yksittäisen kalan antamien
pisteiden perusteella ja tämän jälkeen arvalla.
15 § Venekunta saa käyttää kilpailussa 4-8 vapaa kerrallaan pyynnissä. Vapamäärä ratkaistaan
kilpailukohtaisesti ja se tulee ilmoittaa kutsussa. Kutakin vapaa kohden hyväksytään yksi viehe/ perho.
Plaanarien ja muiden lain sallimien apuvälineiden käyttö on sallittu. Täkyraksin käyttö luonnollisen syötin
kera on kielletty, mutta keinotekoisella vieheellä varustettuna sallittu. Kilpailun järjestäjällä on oikeus
tarkastaa kilpailuveneet.
16 § Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on kiinnitettävä veneen vasemmalle
puolelle selvästi näkyville.
17 § Kilpailijoille jaetaan ennen kilpailua kilpailualueen kartat ja kilpailusäännöt, joihin venekuntien tulee
tutustua.
18 § Kilpailijat eivät saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista venekuntaa, paitsi lähtöalueella,
rantauduttaessa sekä hätätilanteessa.
19 § Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesilläliikkujia tai ranta-asukkaita.
Selvästi merkityt pyydykset tulee väistää 50 metrin etäisyydeltä.
20 § Venekunta on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. Kortin
palauttamatta jättäneet ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.
21 § Järjestäjien määräämä osanottomaksu maksetaan järjestäjän kutsussa ilmoittamalla tavalla.
Pankkisiirroissa tulee ilmetä venekunnan nimet ja seura sekä piiri. Jälki- ilmoittautumisesta voidaan periä
lisämaksu.
22 § Kilpailuista taltioitua äänite- ja kuvamateriaalia saa tallentaja käyttää kaikkeen kalastusharrastusta
edistävään tarkoitukseen.
23 § Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on
kilpailumaksun suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee ennalta ilmoitettu
tuomaristo eikä sen päätöksestä voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n
verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat
tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n
kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.
24 § Kilpailun tuomarineuvoston nimeää SVK:n uistelujaosto.
25 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.

Tävlingsresultat 2020 hittar du HÄR

Oravais fiskargille tackar alla deltagare och sponsorer som deltog i Gädd-kastet 2020!

TÄVLINGSOMRÅDE

GÄDD-KASTETS

TÄVLINGSOMRÅDE

Tävlingsregler

TÄVLINGSREGLER

§ 1. Tävlingens namn:

GÄDD-KASTET

§ 2. Tävlingsarrangör:

Oravais Fiskargille

§ 3. Rätt att delta:

Tävlingen är öppen för alla intresserade.

§ 4. Tävlingen:

Klasser: Singel, Dubber, Lag (ett lag skall bestå av minst 3 och högst 4 deltagare) samt Catch & Release. Tävlingen vinns av den högsta sammanlagda vikten av gädda och abborre i varje klass.

Om flera har samma vikt, vinner den eller det lag som har den största fisken (i vikt) Om detta ännu är lika vinner den eller det lag vars deltagare är yngst. Klassen Catch & Release är en klass där ett båtlag består av 1-4 deltagare. Tävlingen vinns av dem som har den längsta längden av den sammanlagda längden av de 3 längsta gäddorna som räknas.

Individuell tävling:  

Endast största gädda (i vikt) (catch & release i längd) från varje deltagare som deltar i den individuella tävlingen.

§ 5. Deltagaravgift:

Deltagaravgiften är 20 € / deltagare. Statens fiskekort är obiligatoriskt

§ 6. Tävlingstid:

Tävlingen pågår från kl: 11.00 – 16.00. Deltagarna får inte lämna den angivna startplatsen före startskottet. Förflyttning från tävlingsområdet till mål 30 min. Vid målgång, kl 16.30 skall deltagarna vara på dett angivna målområdet.

§ 7. Tävlingsmöte:

Varje deltagare ska delta i tävlingsmöte kl 10.45. Vid detta möte kan ändringar, förtydliganden och tillägg till dessa regler delas ut

§ 8. Tävlingskort:

Varje lag måste kvittera ut sitt tävlingskort före start. Alla tävlingskort måste vara inlämnade vid invägningsplatsen efter tävlingens slut. Om laget ej återlämnat tävlingskortet eller anmälts sig till invägningsplatsen, kan detta förosaka en eftersökning, är detta p.g.a slarv får han stå för kostnader som uppkommer.

§ 9. Tävlingsområde:

Varje lag får en karta över tävlingsomrdet där start och mål är utmärkt. Om man av någon orsak avslutar tävlingen och avlägsnar sig från tävlingsområdet så skall detta anmälas till tävlingsdomaren. Förflyttar man sig från ett ställe till ett annat ställe på tävlingsområdet så är det tillåtet att avlägsna sig från tävlingsområdet.

§ 10. Fiskesätt:

Fiske får ske från båt och land. Mete, fluga eller spinnfiske. 1 spö per deltagare. Reservspö får finnas. Avstånd mellan tävlande och sommarstugor får inte understiga 50 meter.

§ 11. Invägning:

Fångsten skall föras till invägningen direkt vid målgång. Fisken vägs hel, dvs. Orensad. Invägning startar 2 timmar före tävlingens slut.

§ 12. Tävlingsfisk:

Tävlingsfiskarnas minimimått är 50 cm gädda och 20 cm abborre. Fisken mäts från käkspetsen till stjärtfenans yttre ände. Fisk under minimimått godkänns inte.

§ 13. Ansvar:

Varje tävlande delta i tävlingen på eget ansvar. Varje tävlingsdeltagare ska känna till dessa regler.

§ 14. Övervakning:

Övervakningen av tävlingsområdet sköts av övervakningsbåtar samt kontrollanter. Tävlingsdeltagarna måste följa övervakarens direktiv. Flytväst är obiligatorisk.

§ 15. Tävlingsjury:

Tävlingsjuryn består av 3 representanter från arrangörerna.

§ 16. Protest:

Protest inlämnas skriftligt till juryns senast 15 minuter efter att resultaten givits. Protestavgiften är 25€ som återbetalas om rotesten är befogad. Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas.

§ 17. Avstängning:

Deltagare som bryter mot 6,7,8,9,10,11 eller § 12 kan få sina resultat förkastade. Uppträder deltagare olämpligt utesluts han/hon ur tävlingen. Beslut av tävlingsjuryn efter att ha hört de berörda.

KONTAKTUPPGIFTER

Oravais Fiskargille r.f

Ordförande
Lars von Wendt
0500-722688

Fiskekort
Kjell Nybäck
050-5532189